Zboží
Rychlé kontakty

 Máte-li jakýkoliv dotaz, rádi Vám odpovíme

gsm 607 551 085

mail uher.jan@seznam.cz

Akční zboží-doporučujeme

Bioversal QF 9L

Naše cena: 4380,- Kč

Akční cena rozvozu

Od 1.9.2016 platí akční ceny služeb našeho rozvozu po celé ČR a SR, za 1km zaplatíte pouze 4,- a neplatíte poštovné a balné


 

hasicí sprej GlaciAid MG-400

Hasicí spreje

Cena s DPH:320,- Kč
Doporučená cena:330,- Kč
Záruka:48 měs.
Dostupnost:Skladem
ks

 

 Speciální hasicí sprej GlaciAid  MG-400

 

Vyjímečnost a odlišnost tohoto hasicího spreje od hasicích sprejů pouze na bázi vody a pěnidla, je zajištěna použitím vysoce kvalitního hasiva - premixu ABF s podílem účinných složek hašení přes 18% a jeho působením na každou požární třídu jiným hasebním efektem.

Firma glaci-aid s.r.o. přichází na trh s opravdu univerzálním a vysoce výkonným hasicím sprejem s obsahem speciálního hasiva - premixu ABF s aditivy. Je určený pro bezpečnou likvidaci začínajících požárů v domácnostech, kuchyních, dílnách, dopravních prostředcích – použití má nesčetné při hašení pevných i kapalných hořlavin, hořících plynových zařízení do provozního tlaku 3 bar, hořících tuků i olejů a běžných domácích elektrospotřebičů do provozního napětí 400V ze vzdálenosti 1 metru.
Díky své kompaktní velikosti, může být vždy po ruce tam, kde se předpokládá možnost zahoření.
Ovládání hasicího spreje je jednoduché a zvládnou ho dospělí, dospívající i senioři, a to hladce i jednou rukou.
Hasicí sprej nezpůsobuje značné druhotné škody – při použití hasicího spreje Glaci-aid MG-400 dojde k mírnému znečištění pouze v místě aplikace hasiva, které lze snadno vyčistit - například u práškových hasicích přístrojů se jejich použitím zničí a zapráší široké, ohněm nezasažené okolí, uzavřené místnosti jsou celé kompletně zaprášené do několika málo sekund, jsou zničené veškeré PC sestavy, jemná elektronika a ostatní předměty i vybavení.

Speciální proud hasiva zvyšuje samotný jeho výkon - hasivo je aplikováno ve formě jemného pěnového aerosolu s optimálním distribučním objemem, což zaručuje možnost odebírání velkého množství energie hoření a tím pádem značnou efektivitu a rychlost hašení, částečnou tepelnou ochranu obsluhy nevyjímaje !

Základní popis výrobku
Hasicí sprej je tvořen bezešvou válcovou nádobkou, vyrobenou z taženého hliníku. Celý povrch nádobky je opatřen nástřikem odolnou barvou s textovými a grafickými informacemi, včetně podrobného návodu k použití a důležitých varování. Vrchní část nádobky má kuželovité zakončení, v němž je zalisován ventil. Na ventil je nasazen plastový rozprašovač, který zajišťuje optimální napěnění a rozptýlení hasiva. Hasivo se nachází ve speciálním váčku uvnitř nádoby a nepřichází s ní do styku. Mezi stěnami nádobky a váčkem je stlačený vzduch, zajištující vyprazdňování hasiva v případě jeho použití. Sprej je opatřen snímatelnou krytkou z umělé hmoty, která chrání rozprašovač.

 Proč si koupit hasicí sprej Glaci-aid MG-400?
-sprej je díky použité technologii BOV (váčku s hasivem uvnitř nádoby) plně funkční ve všech polohách, což oceníte při hašení na hůře přístupných místech, dále se nikdy nestane, že unikne pouze hnací médium a hasivo zůstane nevyužité uvnitř hasicího spreje, jako při nesprávném použití standardního hasicího spreje se stoupací trubičkou - někteří jiní výrobci hasicích sprejů tvrdí, že jejich sprej je funkční ve všech polohách, ale ve skutečnosti tomu tak není - tuto vlastnost mají pouze spreje typu BOV a tato skutečnost musí být na spreji uvedena !!!
-obsahuje speciální ekologické hasivo, pro velmi účinné a bezpečné hašení požárů pevných látek, kapalných látek a to i tuků a olejů
-jedná se o maximálně funkční produkt, na svoji kompaktní velikost s vysokým hasebním výkonem
-některé jiné hasicí spreje, které jako hasivo používají pouze standardní povrchově aktivní látky a navíc v nízkých procentech směsi od 0,4% do 3%, nemohou nikdy dosáhnout takový hasební výkon a hlavně rozsah požárních tříd, jaký zaručuje hasicí sprej Glaci-aid MG-400 díky použitému speciálnímu hasivu - premixu ABF s aditivy, kde účinné složky hašení dosahují přes 18% objemu !
- hasivo pro objem 400 ml má hasební účinnost dle přepočtu z očekávaného výkonu výrobce 2A, 13B, 5F a připravuje se nová certifikace na vyšší výkon
-sprej je kompletně vyráběn v EU
-sprej nepáchá zbytečné druhotné škody na nezasažených místech
-sprej je vždy po ruce pro okamžitý hasební zásah a zlikvidování požáru v jeho zárodku
-hasivo je biologicky rozložitelné s minimálním dopadem na životní prostředí, vyhovuje normám EN PFOS a PFOA
; splňuje nejpřísnější schválení pro bezpečnost, výkon a také celosvětové standardy jako UL, EN, ICAO a Lastfire

 Základní použití hasicího spreje Glaci-aid MG-400
Úspěšnost hasebního zásahu předpokládá trvalé umístění spreje v blízkosti místa s nebezpečím vzniku požáru, aby zásah mohl být uskutečněn rychle, do několika málo sekund od vzniku požáru.
Ve vozidle je doporučeno umístit sprej v kabině v dosahu řidiče, nejlépe v přihrádce u místa spolujezdce. Sprej neumísťujte na volné plochy ve vozidle ani na přímém slunečním záření.
Obsluha spočívá v sejmutí vrchní krytky, v rychlém přiblížení se k ohni, namíření rozprašovače na místo požáru a v uvedení spreje do činnosti stlačením rozprašovače, viz etiketa na spreji a podrobný návod k použití.
Konstrukce spreje umožňuje hašení v jakékoli poloze. Dle potřeby a situace lze hašení přerušovat uvolněním rozprašovače. Sprej zůstává funkční i v případě vícenásobného použití, až do vyčerpání hasiva.

Specifika hašení různých tříd požárů-jak využít co nejefektivněji obsah hasiva:

Pevné látky – třída A:
Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje, následuje postupné přibližování se k požáru s jeho uhasínáním.
Hašení zahájíme namířením proudu hasiva na střed hořícího předmětu a pokračujeme dále
tak, aby byl hořící předmět rovnoměrně pokrýván hasební směsí, doporučujeme hasivo aplikovat přerušovaně-v několika sekundových dávkách.
Kapalné látky – třída B:
Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje, následuje postupné přibližování se k požáru s jeho uhasínáním. Hasivo aplikujeme bez přerušení, až do uhašení požáru a následného vyprázdnění zbytku spreje do požářiště, jako prevence opětovného vzplanutí a pro ochlazení místa požáru.
Při hašení požárů kapalin je třeba vyvarovat se takového zásahu, aby byla hořící kapalina
rozstříknuta proudem hasiva do okolí, čímž by mohlo dojít k rozšíření požáru (malou vzdáleností aplikace hasiva)
U požáru volně rozlité hořlaviny postupně překrýváme hořící plochu od kraje zleva doprava a zpět, přes střed hořící plochy, až na její konec.
U požáru hořlaviny v ohraničeném prostoru je vhodné hasivo aplikovat nepřímo, tj. o stěnu nádoby tak, aby napěněná hasební směs stékala na hladinu hořící kapaliny, rozlila se na ní a požár ustal.
Plynné látky – třída C do provozního tlaku zařízení 3 bary - Neprodleně kontaktujte hasičský záchranný sbor na telefonu 150 !!!
Zásah na plynových zařízeních spočívá v „uražení“ plamene tlakem hasiva blízko u místa úniku a v ochlazování/hašení blízkého okolí, aby nedošlo ke znovu vznícení unikajícího plynu. Bezprostředně po uhašení plamene je nutno uzavřít přívod plynu před místem úniku, aby se zabránilo možnému výbuchu! V případě, kdy není možno přívod plynu bezpečně uzavřít, je vhodné nechat unikající plyn hořet a hasit, případně ochlazovat, pouze okolní předměty.
Zařízení pod napětím:
Je možno je hasit ze vzdálenosti minimálně 1 metru. Zahrnuje běžné domácí spotřebiče pod napětím 230V nebo 400V.
Požáry tuků, olejů, kuchyní – třída F:
Pokud je to možné, vypneme zdroj tepla pod hořící nádobou (vypnutí hořáku, odpojení fritézy od elektrické sítě)
Úvodní vzdálenost hašení je na dostřik spreje-nejméně 2 metry, následuje postupné přibližování se k požáru s jeho uhasínáním a stálou aplikací hasiva. Hasivo aplikujeme bez přerušení, až do uhašení požáru a následného vyprázdnění spreje do požářiště pro jeho ochlazení a důkladné vytvoření pěnového koberce.
Při hašení požárů tuků je třeba vyvarovat se takového zásahu, aby byl hořící tuk rozstříknut proudem hasiva do okolí, čímž by mohlo dojít k rozšíření požáru (malou vzdáleností aplikace hasiva)
Alternativně lze důkladně hasivem postříkaným např. ručníkem, utěrkou apod. překrýt hořící nádobu, a to směrem od sebe přes nádobu a tak, abychom se vyvarovali kontaktu s plameny a popálení se, textilie musí překrývat hořící nádobu na všech stranách alespoň o 10 cm, poté necháme tuto uhašenou nádobu vychladnout, při případném prohořívání/černání textilie, můžeme na tuto aplikovat další hasivo ze spreje a požár takto uhasit.

V případě nebezpečí nekontrolovaného šíření požáru neprodleně kontaktujte hasičský záchranný sbor – telefon 150 nebo 112!

Při aplikaci hasiva do hořícího tuku je třeba počítat s přechodným krátkodobým zvětšením plamenů, vyvolaného vlastním hašením tuku, proto je nutné dodržet úvodní hasební vzdálenost na dostřik spreje, tj. min 2 metry. Po uhašení tuku je nezbytné překontrolovat předměty nad požárem (digestoře, linky a podobně) zda-li nepokračuje hoření i tam (v důsledku sálajícího požáru pod těmito předměty) a v případě nejistoty okamžitě volat HZS - hasiči mohou tento prostor zkontrolovat např. termokamerou a vyloučit další nekontrolované šíření požáru např. v odtahové vzduchotechnice a pod.

Proč není hasicí sprej Glaci-aid MG-400 odolný vysokému mrazu?
-hasivům na bázi pěnidla s dodatečně upravovanou mrazuvzdorností klesá jejich účinnost úměrně právě se zvyšující se jejich mrazuvzdorností, to v praxi znamená, že čím větší je mrazuvzdornost takového upraveného pěnového hasiva, tím klesá jeho hasební účinek – při obsahu 400 ml hasiva ve spreji by tato nízká účinnost byla kontraproduktivní
-doporučujeme vozit náš hasicí sprej po zimní období v příruční schránce uvnitř vozidla, která bývá vytápěná a hasicí sprej je krátce po jeho zahřátí plně funkční, hasivo díky svému složení v našich běžných klimatických podmínkách nepromrzá na kost, ale postupně se s klesající teplotou zahušťuje a o to rychleji ohříváním opět kapalní, bez změny účinnosti
-při předpokládané odstávce vozidla v mrazu, doporučujeme přenesení hasicího spreje domů do tepla, díky své kompaktnosti to je minimální zátěž a hasicí sprej z vozu se v domácnosti vždy může hodit
-hasicí sprej má funkční rozsah teplot -5°C až +50°C a pro jeho používání platí pravidla, jako pro ostatní aerosolové nádoby, upozornění najdete na etiketě spreje

Na přání zákazníka lze dodat verzi hasicího spreje s označením GLACI-AID CAR-30° který je primárně určený pro hašení v dopravních prostředcích a všude tam, kde je potřeba efektivně hasit hořlavé nepolární (ropné) hořlaviny v mrazech dosahujících -30°C Této vlastnosti dosahuje sprej použitím unikátního mrazuvzdorného pěnidla, speciálně vyráběného přímo pro vysokou mrazuvzdornost při zachování špičkového hasebního účinku na nepolární kapalné hořlaviny a tuky. Sprej bude určený pro hašení tříd požáru A, B, F a E do 400V

Proč necítím přelévání obsahu spreje Glaci-aid MG-400, když s ním třesu?
Hasici sprej je vyroben unikátní technologií BOV, což znamená, že uvnitř nádoby hasicího spreje je speciální váček, ve kterém je obsaženo hasivo. Na váček působí tlak stlačeného vzduchu, který je mezi stěnami spreje a váčkem – to znamená:
-plnou funkčnost spreje ve všech polohách
-hasivo nepřichází do kontaktu s nádobou ani hnacím plynem
-hasivo opouští sprej čisté, bez hnacího média
-hnací plyn je vzduch a díky tomu je hasicí sprej šetrný k životnímu prostředí
-při zamrznutí spreje a jeho opětovném rozmrznutí nedojde k jeho poškození a je dále plně funkční
-při hašení zařízení pod napětím nemůže díky odděleným prostorům dojít k přenosu elektřiny na obsluhu spreje
-rovnoměrné vyprazdňování hasiva ze spreje zvyšuje efektivitu hašení

Jaká je životnost spreje Glaci-aid MG-400?
Životnost - doba použitelnosti hasicího spreje je 4 roky od data výroby, které je uvedeno na dně nádoby, spolu se šarží.
Po uplynutí životnosti doporučujeme pořídit si u nás raději nový hasicí sprej, kde je jistota opět plné funkčnosti a starý sprej označit „prošlý“ a použít jej například na dohašování ohnišť, na trénink hasebního zásahu a podobné aktivity, kde případné selhání spreje nebude mít fatální následky.
V průběhu každého roku lze ověřit funkčnost spreje cca 0,5 sekundy trvajícím stříknutím do bezpečné zóny (otevřený venkovní prostor po směru větru a podobně)

 Technické informace hasicího spreje Glaci-aid MG 400 praktické pro uživatele:

- hasivo: premix ABF s aditivy
- obsah hasiva: 400 ml / 415g
- hmotnost kompletního obalu s víčkem a tryskou: 105 g
- dostřik: 2 m
- doba činnosti: 11 s
- provozní teploty: -5°C až +50°C
- výtlačný plyn: vzduch 8,5 bar
- doba použitelnosti: 4 roky
- datum výroby a šarže: viz dno nádoby
-tvar hasicího proudu: aerosol, ve formě středně rozšiřujícího se kužele
-hasí požáry třídy: 2A, 13B, C do 3bar, E do 400V, 5F
-funkční v poloze: jakákoli plně
-možnost přerušit hašení: kdykoli uvolněním tlaku na t
rysku

Doporučujeme mít v pohotovosti vždy jeden „plný nový“ sprej a ten částečně použitý nechat na dopotřebování, např. při zabezpečení pálení ohňů, grilování a podobně

 

Vyrábí a dodává:

GLACI-AID s.r.o.

www.glaciaid.com