Zboží
Rychlé kontakty

 Máte-li jakýkoliv dotaz, rádi Vám odpovíme

gsm 607 551 085

mail uher.jan@seznam.cz

Akční zboží-doporučujeme

Bioversal QF 9L

Naše cena: 4380,- Kč

Akční cena rozvozu

Od 1.9.2016 platí akční ceny služeb našeho rozvozu po celé ČR a SR, za 1km zaplatíte pouze 4,- a neplatíte poštovné a balné


 

Přehled hasicích přístrojů dle hasiva

Práškové hasicí přístroje jsou plněny hasivem v podobě velmi jemného hasicího prášku. Tento je na požářiště dopravován tlakem hnacího plynu a díky patřičné trysce ve tvaru jemně rozptýleného kužele.
Práškový mrak musí obsáhnout celý hořící předmět a do ohniska musí vnikat s velikou rasancí.
Vyrábí se prášky pro třídy BCE, univerzální ABCE a pro hašení lehkých kovů. Liší se svým složením a vlastnostmi.
Hasební účinek na požáry pevných látek (třída A) je dusivý, teplem se roztavený prášek vytváří na povrchu hašených předmětů velmi tenkou vrstvu taveniny, která se vpíjí a působí dusivě.
Hlavní hasební účinek prášků na požáry kapalných látek (třída B) a plynných (třída C) je jeho antikatalytický – stěnový efekt. Proces hoření je v podstatě řetězová reakce, při které vznikají aktivní částice-radikály, které jsou podmínkou řetězových reakcí. Vneseme-li do plamene částice prášku, vytvoří se prášková stěna, které aktivní částice plamene mohou odevzdat svou energii-tyto nebudou ovlivňovat další průběh řetězové reakce hoření a plamen uhasne.
Tato vlastnost je přínosem i pro samotnou obsluhu hasicího přístroje-pohlcením velkého množství tepla oblakem vzniká clona, usnadňující samotný zásah.
Z výše uvedeného vyplývá, že práškové hasicí přístroje s náplní ABC prášku jsou univerzální, mají široké uplatnění a vysoký hasební výkon.
Jsou vhodné na hašení pevných, kapalných a plynných látek za současného zapojení el. proudu do výše napětí 1000V ze vzdálenosti 1m. Svoje místo si najdou v domácnostech, průmyslu, dílnách, dopravě, energetice, hornictví, kancelářích, chatách a dodáváme je ve velikostech 1-2-4-6-9-12-50 kg hasiva....
Pozor, použití práškového hasicího přístroje způsobuje zaprášení hašeného předmětu i okolí, proto není vhodný na hašení jemné elektroniky, výpočetní techniky, ústředen, nemocnic, potravin a podobně – na tyto účely doporučujeme použít sněhové hasicí přístroje, přístroje s čistým hasivem nebo hasicí prostředek na elektroniku !!!
Při rozmístnění přístrojů v místech, kde se předpokládá hašení většího množství pevných hořících látek, doporučujeme kombinovat tyto přístroje vodním či pěnovým hasicím přístrojem či sprejem, které mají chladicí schopnost a jsou vhodné na případné dohašení žhnoucích zbytků požáru po primárně rychle efektivním uhašení pomocí prášku.
Přístroje jsou mrazuvzdorné.

Pěnové hasicí přístroje jsou naplněny směsí pěnidla a vody. Tato směs je vytlačována hnacím plynem přes speciální trysku, která zajistí optimální napěnění hasiva, tvar hasicího kužele a dostřik. Vytvořená pěna dopadá na hořící předmět, kde v případě pevných látek působí dusivě vlivem pokrytí hořících předmětů pěnou a chladivě díky obsažené vodě v následně se rozpadající pěně.
Kapalné hořící látky hasí dusivě vytvořením „pěnového koberce“ a tím zamezováním přístupu vzduchu. Proto je nutné při hašení hořících kapalin vytvořit souvislou pěnovou pokrývku vhodnou aplikací a vzdáleností při hašení, viz odkaz 2 o použití přístrojů
Naše pěnové hasicí přístroje PE6N a PE6P pod stálým tlakem jsou určeny i pro hašení zařízení pod napětím do 1OOOV ze vzdálenosti 1m, PE6N je zároveň mrazuvzdorný. Přístroje najdou svoje uplatnění v chemickém průmyslu, rafinériích, domácnostech, garážích, dílnách a podobně.
Dodáváme je ve velikostech 6 a 9 litrů hasiva.
Pro jednosměnné provozy či objekty bez trvalého požárního dozoru, doporučujeme tuto kombinaci hasícího přístroje a automatického stabilního hasicího zařízení s názvem Tandem, a toza příznivou cenu vzhledem k užitkovosti. Při sejmutí z držáku funguje jako běžný pěnový hasicí přístroj. Zavěšen na stěně pak při požáru automaticky reaguje na vzniklé teplo a hasí vybraný-nastavený prostor. Při zástavbě 1,20 m od podlahy bude ochráněna sprinklerovou tryskou plocha cca 3,5 x 3,5 m. Vestavěný termospínač sepne při 68°C a samočinně umožní výstřik hasiva přes sprinklerovou trysku.
Přístroje je nutné umístnit v místech, kde teplota neklesá pod bod mrazu.

Speciální pěnový hasicí přístroj ABF na požáry tuků, kuchyní, domácností i automobilů je naplněn pěnotvorným roztokem furex casa. Na požár je vytlačována dusíkem přes speciální výmětnou trysku, pro zajištění maximální efektivnosti hašení.
S rostoucím počtem provozoven a i domácností, které používají fritézy a jiná zařízení s horkým olejem a žhavými jedlými tuky, narůstá počet vzniků požárů a následných popálenin. Skutečnost, že na následky popálenin v oblasti gastronomie zemře každoročně nezanedbatelný počet lidí, vedla ke vzniku tohoto přístroje. Třídu F (hořící jedlé tuky a oleje) totiž nelze bezpečně a efektivně hasit standardními hasivy (prášek, CO2, běžná pěna)
Pro tyto účely je určený tento hasicí přístroj, který na povrchu žhavého oleje dokáže vytvořit souvislý film a bezpečně jej uhasí.
Podívejte se na videa, jak dopadá neodborné hašení jedlého tuku a následná provedená zkouška uhašení pomocí hasiva furex casa.
Hasicí přístroj je též vhodný na hašení pevných hořících látek a všech ostatních kapalných hořících látek, pro použití v domácnostech, na chatách, v automobilech, dílnách a podobně.
Dodáváme ve velikosti náplně 2ltr
Hasicí přístroj je mrazuvzdorný.

Sněhové – CO2 hasicí přístroje jsou naplněny stlačeným kapalným oxidem uhličitým, který je při spuštění přístroje hnán v kapalné formě díky stoupací trubici v přístroji do speciální proudnice, která zaručuje cílený proud hasiva na místo požáru ve formě směsi plynného oxidu a vloček tuhého oxidu uhličitého (suchý led)
Hasicí přístroj hasí na principu dušení – vytlačuje kyslík z místa aplikace, částečně i ochlazuje tam, kde může ulpít vzniklý suchý led (ulpěný suchý led má teplotu -73StC) pozor na omrzliny.
Po uhašení se zbytky hasiva odpaří beze zbytku a nevzniká následné poškození.
Přístroj je určený na hašení kapalných látek nebo látek hořením přecházejících do kapalného stavu (třída B), zařízení pod napětím (třída E) a všade tam, kde je třeba hasit bez reziduí-bezezbytkově a tím pádem bez druhotného poškození hasivy – laboratořích, jemných elektrozařízeních, ústřednách, rozvodnách, spalovacích i elektro motorech a jejich doplňkových zařízeních, dále na hašení spínačů, spouštěčů, dílen, rozvaděčů, akumulátoroven, plastů, doplňkově v domácnostech a podobně.
Jejich použití je dále vhodné v nemocnicích, potravinářském průmyslu, místech s pohybem starších či imobilních osob – lze například v takových objektech vhodně kombinovat s pěnovými přístroji a přístroji s čistým hasivem.
Zanedbatelné také není, že nádobu přístroje tvoří tlaková láhev, která má životnost 40 let.
Dodáváme ve velikostech 2 a 5 kg hasiva.
Hasicí přístroje jsou mrazuvzdorné.

Vodní hasicí přístroje jsou naplněny směsí vody a uhličitanu draselného (potaše) na hustotu směsi cca 1,36 g/cm2 pro zajištění mrazuvzdornosti, nekazivosti vody, i pro zlepšení smáčivosti vody. Hasicí směs je vytlačována hnacím plynem přes speciální trysku, která zajistí optimální proud hasiva – v tomto případě tvoří tryska unikátní tvar vodního proudu s velkou rasancí, díky tomu je lépe pokrytá hořící plocha a hašení efektivnější. Oproti některým konkurenčním tryskám, které mají sice větší dostřik, ovšem z hadice stříká jeden tenký prudký proud, je tato mnohonásobně příjemnější při hašení, obzvlášť pro nezacvičené osoby a osoby hasící „poprvé“
Voda hasí především na principu ochlazování hořících předmětů a dušení vzniklou vodní párou, která vytlačuje z ohniska vzdušný kyslík.
Vodní hasicí přístroje jsou určené pro hašení požárů pevných látek
Přístroje najdou svoje uplatnění ve školních budovách, nemocnicích, zemědělských družstvech, skladech tuhých paliv, chatách, domácnostech a podobně.
Dodáváme velikosti 6 a 9ltr
Přístroj je mrazuvzdorný.

Hasicí přístroje s čistým hasivem FM-200 jsou naplněny speciálním čistým hasivem FM-200 (heptafluorpropan) od americké společnosti DuPont, vyznačují se slušnou hasební schopností a vysokou kulturou hašení. Uvedené hasicí médium je oficiální náhradou zakázaných druhů halonů, které již z ekologických důvodů nesmějí být používány .
Hasivo je aplikováno na požár přes speciální trysku ve formě hrubšího aerosolu, všechny tyto přístroje mají hadici pro možnost přesné a cílené aplikace hasiva.
Toto čisté hasivo je určeno pro hašení požárů látek pevných, kapalných i plynných (třídy A, B, C) i zařízení pod elektrickým napětím do 1000V, při dodržení bezpečné vzdálenosti minimálně 1m.
Hasivo FM-200 je nejen elektricky nevodivé, ale je netoxické, ekologické a nezpůsobuje korozi. Vzhledem k tomu, že se po hašení samo odpaří, je vhodné zejména pro hašení požárů elektronických zařízení, výpočetní techniky, záznamové techniky, nosičů dat, telefonních ústředen, velínů, elektromotorů, archivů, muzeí, dražších dopravních prostředků, domácností, kanceláří, nemocnic a podobně.
Pokud Vám záleží na bezpečnosti Vašich počítačových sestav, drahé výpočetní elektroniky, jsou tyto hasicí přístroje Vaší jasnou volbou!!!
Dodáváme ve velikosti 2, 4 a 6 kg hasiva.
Přístroje jsou mrazuvzdorné.